Koulu- ja nuorisotyö Riku Rinteen taustajärjestön Patmos Lähetyssäätiön yleinen rekisteriseloste:

PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Patmos Lähetyssäätiö (Y-tunnus 1052583-9)
Pajuniityntie 1
00320 Helsinki
Vaihde: 09 85674 988
info(at)patmos.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa
Sirpa Leskinen ja Raili Vilhunen
Pajuniityntie 1
00320 Helsinki
Puh 09 85674 988

Rekisterin nimi
Patmos Lähetyssäätiön asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on lahjoittajatietojen ylläpito, asiakassuhteiden hoito ja
ylläpito, toiminnasta tiedottaminen, vapaaehtoistyön koordinointi, organisaation
toiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin sekä muu
henkilötietolain mukainen henkilötietojen käyttö Patmos Lähetyssäätiön toimintaan
liittyviin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen ja mahdollisesti suoramarkkinointiin Suomen
henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan soveltuvin osin seuraavat tiedot:
1. Yhteystiedot
2. Asiakas- / lahjoittajanumero
3. Lahjoittajan roolit
4. Tieto avustettavasta kohteesta
5. Lahjoitustiedot
6. Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
7. Mahdolliset asiakkaan antamat lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä heidän tilatessaan
uutiskirjeen tai julkaisun, tehdessään lahjoituksen, liittyessään lähettiperheeseen tai
ryhtyessään kummiksi. Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja, jotka
muodostuvat asiakaspalvelun tai tietojen ylläpidon yhteydessä.

Patmos Lähetyssäätiö voi kerätä, tallentaa ja päivittää henkilötietoja myös osoite-,
päivitys-, kuolintieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän
rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Patmos Lähetyssäätiö ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja
saatetaan säilyttää Patmos Lähetyssäätiön käyttämien ulkopuolisten
palveluntarjoajien palvelimilla tai nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat
käsitellä tietoja.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 – 28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä
koskevia tietoja Patmos Lähetyssäätiön asiakas- ja sidosryhmärekisteriin on
tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Patmos Lähetyssäätiö, Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki. Tarkastuspyynnössä tulee
esittää tarvittavat yksilöintitiedot, joita ovat rekisteröidyn nimi ja osoite tai
asiakastunnus.

Tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina
rekisterinpitäjän osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity
voi esittää rekisterin yhteyshenkilöille virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Suostumukset ja kiellot
Patmos Lähetyssäätiön asiakas- ja sidosryhmärekisterissä olevalla henkilöllä on
oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen,
muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, sekä muutoinkin turvautua
henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo meiltä lainkaan
postia, hän voi kieltää sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän osoitteeseen,
sähköpostiin tai puhelinnumeroon.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Mahdolliset manuaaliset asiakasrekisteriaineistot säilytetään lukituissa tiloissa, jonne
on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Konekielinen aineisto: rekisterin käyttö on ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on
rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin
pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on
työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

ATK-järjestelmä on palomuurin takana ja suojattu käyttöjärjestelmän
suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin
käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Verkkolahjoittaminen tapahtuu pankin suojatun yhteyden kautta.

Evästeet

Viestintäviraston antaman ohjeistuksen mukaan suomessa on tulkittu EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä siten, että käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden tallentamiseen esimerkiksi selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla.

Suomessa evästeistä tiedottamista tai niiden hyväksymistä varten ei vaadita erillistä ponnahdusikkunaa. Evästekäytännöt on kuitenkin mainittava verkkosivuilla niin, että käyttäjän on mahdollista saada niistä lisätietoa.

Tämä sivusto (www.rikurinne.com) myöhemmin ”sivusto” käyttää Google Analytics -verkkosivujen analytiikkapalvelua. Palvelua käytetään sivuston käyntien analysointiin ja sivuston kehittämiseen. Sivustolla ei ole käytössä Google Analyticsin näyttö- ja uudelleenmarkkinointitoiminnallisuuksia eikä sivusto ole antanut Googlelle lupaa välittää analytiikkatietoja kolmansille osapuolille.

Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat tietokoneellesi sijoitettuja tekstitiedostoja. Evästeisiin tallennetut tiedot verkkosivujen käytöstä (mukaan lukien IP-osoite) välitetään ja tallennetaan Googlen palvelimille. Google voi siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos laki sitä vaatii, tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta.

Mikäli haluat estää tietojesi keräämisen ainoastaan Google Analytics -palvelua varten, Google suosittelee Google Analytics Opt-out -lisäosan käyttöä.